ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

فرم تقاضای تاسیس شرکت مسافربری
احتراما اینجانبان...
نفر اول:
نام فرد: (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه: (*)
شماره شناسنامه را به صورت صحیح وارد کنید!
صادره از: (*)
ورودی نامعتبر
متولد: (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن: (*)
ورودی نامعتبر
محل سکونت: (*)
ورودی نامعتبر
نفر دوم:
نام فرد :
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه:
شماره شناسنامه را به صورت صحیح وارد کنید!
صادره از:
ورودی نامعتبر
متولد:
ورودی نامعتبر
شماره تلفن:
ورودی نامعتبر
محل سکونت:
ورودی نامعتبر
نفر سوم:
نام فرد :
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه:
شماره شناسنامه را به صورت صحیح وارد کنید!
صادره از:
ورودی نامعتبر
متولد:
ورودی نامعتبر
شماره تلفن:
ورودی نامعتبر
محل سکونت:
ورودی نامعتبر
نفر چهارم:
نام فرد :
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه:
شماره شناسنامه را به صورت صحیح وارد کنید!
صادره از:
ورودی نامعتبر
متولد:
ورودی نامعتبر
شماره تلفن:
ورودی نامعتبر
محل سکونت:
ورودی نامعتبر
نفر پنجم:
نام فرد :
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه:
شماره شناسنامه را به صورت صحیح وارد کنید!
صادره از:
ورودی نامعتبر
متولد:
ورودی نامعتبر
شماره تلفن:
ورودی نامعتبر
محل سکونت:
ورودی نامعتبر
...........................................................
متقاضی تأ سیس شرکت حمل ونقل در شهرستان: (*)
لطفا نام شهرستان شرکت حمل ونقل را که متقضی تاسیس آن هستید انتخاب کنید!
تصاویر و مدارک ارسالی را می توانید در فرمت فایل های فشرده بفرستید.
تصویر صفحات کامل شناسنامه مدیر عامل: (*)
ورودی نامعتبر
تصویر صفحات کامل شناسنامه اعضاء هیئت مدیره: (*)
ورودی نامعتبر
تصویر برگ پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم مدیر عامل: (*)
ورودی نامعتبر
تصویر برگ پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم اعضاء هیئت مدیره: (*)
ورودی نامعتبر
تصویر مدرک تحصیلی كليه اعضاءو سوابق تجربی مدیر عامل مطابق با شهرستان مورد تقاضا: (*)
ورودی نامعتبر
تصویر صفحات کامل شناسنامه و كارت ملي سهامداران: (*)
ورودی نامعتبر
عکس جهت صدور معرفی نامه های عدم اعتیاد عدم سوء پیشینه و تأییدیه صلاحیت فردی: (*)
ورودی نامعتبر
کروکی منزل هر کدام از سهامداران: (*)
ورودی نامعتبر
تبصره: کلیه تصاویر ارائه شده فوق بایستی مصدق شده باشند.
کد امنیتی را وارد کنید: کد امنیتی را وارد کنید:
ورودی نامعتبر
بالا